Samarbejde mellem hjem og børnehave

Nordtoftegaard Udflytterbørnehave

 

Samarbejde

mellem hjem og børnehave

Her beskriver vi de værdier, vi har for samarbejdet mellem familierne og personalet.

Vi prøver at formidle hvilken ånd, vi ønsker at samarbejdet skal fungere i.

Vi beskriver også her en del praktiske forhold og giver relevante informationer.

 

Værdigrundlag for samarbejdet mellem hjem og børnehave

 

Anerkendelse af det enkelte menneske

Vi respekterer hvert individ som det er.

Vi opfatter forældre og personale som ligeværdige, selv om vi ikke er jævnbyrdige.

Forældre og personale har forskellige forudsætninger for at mødes om barnet og familiens situation, men samme interesse – at give barnet de bedste muligheder. Hver forælder har sine følelser, sin livshistorie og sine holdninger som bringes med ind i fællesskabet. Hvert personale har sin personlighed og faglighed at bidrage med.

 

Samhørighed

Vi ser det som væsentligt, at forældre føler sig budt ind i institutionen.

Vi vil gerne opnå, at alle føler sig som en del af et fællesskab og at forældrene føler, at Nordtoftegaard er deres.

F.eks. modtager forældrebestyrelsen alle nye forældre ved at tage personlig kontakt og informere om institutionen.

Aktiv deltagelse i børnehavens arrangementer er en forudsætning for samhørighed

– det fremmer både indsigt i barnets hverdag, fællesoplevelser og udveksling forældre i mellem; samt mulighed for medejerskab til institutionslivet.

 

Fællesskab

Barnet lever i 2 verdener – hjemmet og institutionen. Det er af stor betydning at -bygge bro mellem de 2 verdener.

Dialog mellem personale og forældre fremmer fællesskabet.

Vi skal lytte til hinandens historier og bestræbe os på at se tingene fra både hjemmets og institutionens perspektiv.

 

Fælles oplevelser for børn, forældre og søskende fremmer fællesskabet. Ved flere årlige sammenkomster kommer familierne i børnehaven og ser, hvor barnet har sin daglige gang. Barnet føler sig betydningsfyldt, når familien viser denne interesse og føler en glæde ved, at personale og far/mor hygger sig sammen.

Forældrene lærer hinanden at kende ved at gøre noget sammen.

 

Åbenhed og information om, hvad der sker i hjemmet og institutionen fremmer forståelsen for hinandens handlinger og holdninger.

Vi kan ikke altid blive enige – vi er rigtig mange mennesker med mange forskellige indfaldsvinkler – men vi kan forsøge at forklare os og give hinanden modspil.

 

Brobygningen understøttes ved at barnet har ting med fra den ene verden til den anden. F. eks. hvis vi har syltet rødbeder, at barnet har et lille glas med hjem som familien kan smage. Det sætter gang i snakken og interessen for, hvad barnet har oplevet. Barnet har et billedalbum i børnehaven, hvor alle bidrager med fotos fra barnets verdener og livshistorie.

 

 

Information

Vi udgiver løbende nyhedsbreve med oplysninger om arrangementer, nye børn, pædagogiske arrangementer og praktiske oplysninger.

Vi skriver på en tavle hver dag, hvad dagen i hovedtræk er gået med.

 

Vi afholder 3 forældremøder om året:

 • Et i foråret for alle. Det er et debatmøde med et aktuelt emne
 • Et i efteråret for alle, hvor der fortælles om hverdagen og der afholdes valg til forældrebestyrelsen
 • Et i oktober for forældrene til de børn der har mulighed for at komme i skole året efter. Her er en repræsentant for en lokal børnehaveklasse til stede.

 

Der afholdes en forældresamtale, når barnet har gået ca. 3 mdr. i børnehaven.

I Oktober afholdes samtaler med forældre til de børn der kan komme i skole året efter.

Der kan afholdes samtaler efter behov. Det kan ske enten på forældrenes eller personalets initiativ.

Vi har en opslagstavle i Mosehuset med billeddokumentation og forskelligt informationsmateriale.

Her hænger endvidere jævnligt tilmeldingssedler til arrangementer og forespørgsler om hvornår barnet holder ferie, som I bedes udfylde.

 

Samarbejdet

Vores erfaringer er, at hverdagen bliver bedst hvis neden-

stående er opfyldt:

 • at barnet møder frisk, rask og veludhvilet, så det kan klare en almindelig børnehavedag
 • har en sund nærende madpakke med
 • har navn i alt hvad det medbringer
 • altid har skiftetøj, sutsko, regntøj, bleer, tøj og fodtøj til årstiden i børnehaven
 • at forældrene :
 • informerer om barnets tilstand og ting i hjemmet, der har betydning for barnets situation
 • deltager i samtaler, møder og arrangementer
 • læser informationsmateriale
 • udfylder tilbagemeldingslister til ferie, fester, møder m.m. inden fastsatte dato
 • giver besked, hvis barnet ikke kommer

 

Vi opfordrer forældrene til komme til os med tvivl, bekymringer, oplysninger, gode ideer og uenighed. Der kan f.eks. være pædagogiske ting, der undrer eller ikke er gennemskuelige. Vi vil meget gerne i dialog – måske har vi en forklaring eller måske er der noget vi ikke er opmærksomme på.

 

I første række vil det være stuens personale forældrene henvender sig til. Større spørgsmål kan drøftes med ledelsen. Bestyrelsen er herudover til rådighed, for principielle spørgsmål eller klager.

 

Sygdom

Barnet skal være rask og udhvilet for at kunne komme i børnehave. Det skal kunne deltage i alle de daglige aktiviteter. Vi tager ikke særlige hensyn til børn der hoster, er kommet sent i seng og lignende. Vi giver ikke børn medicin eller smører dem med specielle cremer, med mindre der er tale om kroniske lidelser, og vi modtager en lægelig erklæring. Hvis barnet bliver syg i løbet af dagen, skal det hentes. Et sygt barn har brug for sine forældre og et sygt barn smitter de øvrige i huset.

Når vi konstaterer, at et barn er sygt, ringer vi til forældrene. Afhængigt af tidspunktet på dagen aftaler vi, om barnet skal hentes i børnehaven eller ved bussen.

 

Fødselsdag

Mange forældre ønsker at holde en fødselsdagsfest for sit barn og dets venner fra børnehaven i privat regi.

Personalet i børnehaven og forældrebestyrelsen er i den forbindelse flere gange blevet spurgt om, hvorvidt der er en holdning til hvem og hvordan man inviterer. Problemstillingen er blevet drøftet nogle gange gennem tiden og der er mange holdninger til hvad der er ”det rigtige”.

Bestyrelsen eller personalet kan ikke nedsætte et regelsæt på området, men blot orientere om flertallets holdning og anbefalinger. I sidste ende er det selvfølgelig en beslutning I som forældre selv træffer.

Formålet er naturligvis at minimere risikoen for, at nogle børn føler sig holdt uden for, ved ikke at blive inviteret med til så mange fødselsdage og samtidigt sikre at festen bliver noget fødselsdagsbarnet glæder sig til.

 

Overordnet set mener flertallet, at man bør sammensætte gæstelisten ud fra nogle objektive kriterier som fx:

 • årgang/alder
 • drenge/piger
 • Rævehulen/Musehullet
 • storegruppe /mellemgruppe / lillegruppe eller
 • en kombination af disse.

 

Klare objektive rammer er noget alle børn kan forholde sig til – også hvis det betyder at de ikke er inviteret.

Der er dog også mange andre aspekter at tage hensyn til, når man planlægger fødselsdag, og hvordan man vælger at gøre det. Det er jo ikke sikkert at man som forældre kan overskue en større gruppe børn, måske har ens barn kun få nære venner, eller måske ønsker man at blande familie og venner.

Da der for nogle familier også kan være pladsspørgsmål der trænger sig på, er der mulighed for at låne Mosehuset i weekenden til afholdelse af børnefødselsdagen.

Børnene kender Mosehuset, og dermed er rammerne også trygge og velkendte. Dette aftales blot med personalet.

Sidst men ikke mindst skal vi henstille til at invitationer uddeles privat og ikke i børnehaven. Ligeledes i tilfælde, hvor et barn er forhindret i at deltage i en fødselsdag, men gerne vil give fødselsdagsbarnet en gave, beder vi om at det sker i privat regi.

 

 

NORDTOFTEGAARD

Yderholmvej 25B

Jersie

Solrød Strand

Opsamlingssted:

MOSEHUSET

Mosesvinget 1

Brønshøj

 

 

 

Telefon:

Kl. 7.00 – 9.00 og 14.50 – 17.00 5155 9616

Kl. 9.00 – 14.50 5613 1006

Her er højt til loftet

- Både ude og inde!