Bestyrelse

Nordtoftegaard Udflytterbørnehave

Medbestemmelse i Nordtoftegaard

 

Bestyrelsen er det forum, hvor man som forælder kan få den formelle indflydelse på Nordtoftegaard.

 

Bestyrelsens opgaver

 

  • Bestyrelsen er i samarbejde med lederen ansvarlig for institutionens drift.

 

  • Bestyrelsens opgave er af overordnet karakter. Den fastsætter principperne for børnehavens pædagogiske værdier, forældresamarbejdet og økonomien. Bestyrelsen er ansvarlig for økonomien. Herudover skal bestyrelsen træffe beslutninger om, hvorvidt vi skal give børnene frokost, vores åbningstid, lukkedage m.m.

 

  • Bestyrelsen planlægger og afholder - sammen med personalet - arbejdsdag, forældremøder samt jule- og sommerfest. Derudover forsøger bestyrelsen at skabe grobund for kontakt mellem forældre og børn, også udenfor de almindelige afleverings- og afhentningssituationer.

 

  • Bestyrelsen har arbejdsgiveransvar overfor personalet og er derved ansættende/afskedigende myndighed. I forbindelse med ansættelse af pædagoger nedsættes et ansættelsesudvalg, hvor forældrebestyrelsen, ledelsen og personalegruppen repræsenteres.

 

Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af 7 medlemmer:

4 forældre

1 medarbejderrepræsentant som vælges af personalet

1 ekstern faglige repræsentant –udpeget af bestyrelsen

Alle 6 medlemmer har stemmeret.

Derudover deltager lederen som sekretær i bestyrelsen, dog uden stemmeret.

Der vælges ydermere 2 suppleant for forældrerepræsentanterne og 1 suppleant for medarbejderrepræsentanten. Suppleanterne for forældrebestyrelsen kan deltage i bestyrelsesmøderne men uden stemmeret.

Bestyrelsesmøderne afholdes ca. 4 gange om året.  

 

 

Bestyrelse:

Formand:

Monika Leth Dalsgaard, mor til Nanna D, Rævestuen

 

Næstformand:

Nina Nørgaard, mor til Bjørn, Rævestuen

 

Medlemmer:

Maria Trærup, mor til Ingrid, Rævestuen

Vinni Thusgaard, mor til Magnus, Musestuen

 

Suppleant:

Caroline Boutrup, mor til Ellen, Rævestuen

 

Medarbejderrepræsentant:

Henrik Max Larsen

 

Eksternt medlem udpeget af bestyrelsen:

Lærke Testmann, Ph.D. Studerende ved DPU

 

Sekretær:

Hella Carstensen, leder

NORDTOFTEGAARD

Yderholmvej 25B

Jersie

Solrød Strand

Opsamlingssted:

MOSEHUSET

Mosesvinget 1

Brønshøj

 

 

 

Telefon:

Kl. 7.00 – 9.00 og 14.50 – 17.00 5155 9616

Kl. 9.00 – 14.50 5613 1006

Her er højt til loftet

- Både ude og inde!