Bestyrelse

Nordtoftegaard Udflytterbørnehave

Medbestemmelse i Nordtoftegaard


Bestyrelsen er det forum, hvor man som forælder kan få den formelle indflydelse på Nordtoftegaard.


Bestyrelsens opgaver


  • Bestyrelsen er i samarbejde med lederen ansvarlig for institutionens drift.


  • Bestyrelsens opgave er af overordnet karakter. Den fastsætter principperne for børnehavens pædagogiske værdier, forældresamarbejdet og økonomien. Bestyrelsen er ansvarlig for økonomien. Herudover skal bestyrelsen træffe beslutninger om, hvorvidt vi skal give børnene frokost, vores åbningstid, lukkedage m.m.


  • Bestyrelsen planlægger og afholder - sammen med personalet - arbejdsdag, forældremøder samt jule- og sommerfest. Derudover forsøger bestyrelsen at skabe grobund for kontakt mellem forældre og børn, også udenfor de almindelige afleverings- og afhentningssituationer.


  • Bestyrelsen har arbejdsgiveransvar overfor personalet og er derved ansættende/afskedigende myndighed. I forbindelse med ansættelse af pædagoger nedsættes et ansættelsesudvalg, hvor forældrebestyrelsen, ledelsen og personalegruppen repræsenteres.


Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af 7 medlemmer:

4 forældre 

1 medarbejderrepræsentant som vælges af personalet

1 ekstern faglige repræsentant –udpeget af bestyrelsen

Alle 6 medlemmer har stemmeret.

Derudover deltager lederen som sekretær i bestyrelsen, dog uden stemmeret.

Der vælges ydermere 2 suppleant for forældrerepræsentanterne og 1 suppleant for medarbejderrepræsentanten. Suppleanterne for forældrebestyrelsen kan deltage i bestyrelsesmøderne men uden stemmeret.

Bestyrelsesmøderne afholdes ca. 4 gange om året.  Bestyrelse:

Formand:

Caroline Boutrup Nielsen, mor til Liv Martine, Rævestuen


Næstformand:

Stine Ulrik Mikkelsen, mor til Liv, Rævestuen


Medlemmer:

Helle Ringholm, mor til Kamma, Musestuen

Vinni Thusgaard, mor til Bertram, Musestuen


Suppleant:

Nina Roswall, mor til Severin, Rævestuen

Sidsel Rasmussen, mor til Otto, Rævestuen


Medarbejderrepræsentant:

Henrik Max Larsen


Eksternt medlem udpeget af bestyrelsen:

Sabina Marie Elton


Sekretær:

Hella Carstensen, leder

NORDTOFTEGAARD

Yderholmvej 25B

Jersie

Solrød Strand

Opsamlingssted:

MOSEHUSET

Mosesvinget 1

Brønshøj
Telefon:

Kl. 7.00 – 9.00 og 14.50 – 17.00       5155 9616

Kl. 9.00 – 14.50                                   5613 1006

Her er højt til loftet

- Både ude og inde!